Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Блогрол
1. Онлайн радио Словото на Учителя Беинса Дуно
2. Словото на Учителя Беинса Дуно
3. bgzemia в YouTube
4. Иванчовски правопис- как да сложим небесния знак ят и голям юс на клавиатурата си
5. Националенъ светогледъ
6. Масово пробуждане по света за вредите от ваксините
7. Видео: Как живакът във ваксините убива мозъка
8. Духовна Свобода
9. Порталът към съзнателен живот
10. Небесният знак на България-Силва Дончева
11. САЩ се опитва да наложи забрана на етикетите ГМО
12. Мръсна пропаганда-Отказът от ваксините уж застрашавал здравето
13. Как да предпазим децата си от "осакатяването" на образователната система
14. "Кодекса за храните" против населението на Земята
15. Билкови рецепти-1част
16. Билкови рецепти-2част
17. Опасност за билките и билколечението
18. Хомеопатия
19. Световна конспирация срещу здравето
20. Извращенията са приемливи, ако се вършат от властите
21. Що е то “задължително” и що е “образователна система”
22. Фармафия = мизерия, зарази и грешни дози
23. Конспирация на НАТО-облъчват ни
24. Петиция против задължителните ваксини
25. Ваксините- информиран избор
26. ГМО е вредно,кой твърди,че не е?
27. Внимание-инплантиране на чипове с ваксините
28. Ваксините носят само вреди
29. Българска Национална Патриотична Телевизия- храна за духа и извисяването на българина
Постинг
22.11.2010 16:54 - Внимание родители! Възползвайте се от правата си ако ви притискат с глоба за отказ от ваксина
Автор: bgzemia Категория: Политика   
Прочетен: 13006 Коментари: 9 Гласове:
20

Последна промяна: 11.10.2011 22:34

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Глобите за отказ от ваксини се оказват незаконни
Патерналистичният подход в медицината е отдавна преодолян и изместен от принципа на информираното съгласие. Прекомерното и авторитарно покровителстване от страна на държавата, да решава вместо гражданите въпроси от лично естество и да изисква безусловно подчинение, беше характерно за един минал период от историята.
Информирано съгласие означава, че след като пациентът получи достатъчна и необходима информация относно същността на медицинската интервенция и принципните рискове, свързани с нея, той взема решение дали тя да бъде извършена или не. Медицинските интервенции за профилактика на здравето не правят изключение. Такава интервенция е имунизацията.

Принципът на информираното съгласие в медицината е световно признат. Той е прогласен в чл. 3, т. 2, б. а.) от Хартата на основните права на Европейския Съюз  (2007/C 303/01), който гласи:
„В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:
а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред”.

Този принцип е основен и в Конвенцията за правата на човека и биомедицината, която е влязла в сила за Република България (Обн., ДВ, бр. 32 от 12.04.2005 г.). Ето какво гласи чл. 5 от тази Конвенция:
„Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове.”

Законът за здравето, макар и не съвсем последователно, също беше приведен в съответствие с принципа на информираното съгласие и изостави патерналистичния подход. Информираното съгласие е уредено в чл. 87 и следващите. Нуждата от осъвременяване на института на информираното съгласие беше отчетена от българския законодател и през 2008 г. тази материя беше допълнена в съответствие с Конвенцията за правата на човека и биомедицината, Декларацията за подкрепа на правата на пациента (Амстердам, 1995), Европейската харта за правата на пациентите (Рим, 2002), както и Препоръка 2000/5 на Съвета на Европа, която разглежда като основополагаща и неделима част от всяко демократично общество правото на гражданите и пациентите да участват при взимането на решения, касаещи здравеопазването. Тези промени са в съзвучие и с универсалното право на гражданите на възможно най-добро състояние на физическото и душевно здраве, гарантирано с чл. 12, ал. 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права и правото на най-доброто здраве, което може да се постигне – според Преамбюла на Конституцията на Световната здравна организация.

Според чл. 92, ал.1, т. 3 от Закона за здравето лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно планираните профилактични дейности и рисковете, свързани с тях. Несъмнено това информиране се осъществява с цел вземане на информирано съгласие относно тези профилактични дейности, тъй като чл. 92 доразвива и детайлизира чл. 88 относно фактите, за които лекуващият лекар е длъжен да информира пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител за получавате на информирано съгласие.

Разпоредбата на чл. 58 от Закона за здравето относно задължителните имунизации и съответните разпоредби на издадената въз основа на него Наредба № 15 от 12.05.2005 за имунизациите в Република България противоречат на принципа на информираното съгласие и съответно на тези разпоредби от Закона за здравето и от международните актове, които го закрепват. Даже нещо повече. Имунизирането е "медицинска дейност" по смисъла на чл. 87, ал. 1 и ал. 2 и "инвазивен метод" по смисъла на чл. 89, ал.1. според определението в § 1 т.3 от Допълнителните разпоредби.  Поради това преди поставянето на ваксина пациентът, респективно негов родител или настойник, трябва да предостави своето съгласие в писмена форма.

Като акт от по-висок ранг Конвенцията за правата на човека и биомедицината има преимущество пред тези норми на вътрешното ни право, които й противоречат (чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България). Отмяната на съответните разпоредби от Наредбата като противоречащи на нормативен акт от по-висок ранг (Конвенцията) би била доказателство за зачитане на човешките права и наличието на действаща правова държава.

Това би било в съзвучие и с тенденцията в редица развити европейски държави. Законодателствата на Германия, Великобритания, Швеция, Австрия и др. изоставят задължителното ваксиниране и възприемат по-демократичния подход на препоръчителни имунизации с възможност за задължителни такива само при доказана конкретна нужда от това, например извънредна епидемична обстановка.

От гледна точка на правната наука извършването на медицинска интервенция без съгласието на пациента би следвало да се счита за телесна повреда. Това е възприето в правната доктрина на някои държави („Медицинско право”, доц. Дарина Зиновиева, изд. Сиела, София, 2004, стр. 149). Имунизацията не прави изключение.

Принципът на информираното съгласие е в съзвучие и с два основни принципа на медицинската етика и деонтология:
1.   да не се вреди на пациента;
2.   да се зачита правото на пациента да знае истината.
(вж цит. съч. стр. 152).

Според чл. 94, т. 1 от Закона за здравето пациентът е длъжен да се грижи за собственото си здраве. Това означава, че отговорността за опазване на здравето е на пациента, а не на държавата. Щом носи отговорност, пациентът очевидно трябва да има избор относно профилактиката на здравето си. Ако допуснем, че той няма избор и трябва, без да се взима съгласието му, да изтърпи извършването на медицински интервенции, тогава би следвало отговорността за здравето на пациента да е на този, който му налага медицинските интервенци, а не на пациента. Още повече, че имунизацията е медицинска интервенция, която по правило крие рискове за здравето, свързани с възможни нежелани реакции. Това е безспорно. В редица законодателства (САЩ, Русия и др.) е предвиден специален ред за обезщетяване на пострадалите от ваксини и техните близки.

По-рано задължителното ваксиниране се обосноваваше с предпазване на здравето на другите. Това схващане е остаряло и е в противоречие с чл. 1 и чл. 2 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината.
Чл. 1 гласи:
„Страните по тази конвенция защитават човешкия индивид, неговото достойнство и идентичност и гарантират на всяко лице без дискриминация зачитането на неговата неприкосновеност и на другите му права и основни свободи по отношение на прилагането на постиженията на биологията и медицината.”
А чл. 2 гласи:
„Интересът и благото на човека имат предимство над интереса на обществото или този на науката.”  Опитът да се тълкува Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината като приложима само към научни изследвания и "някои много специфични интервенции" не е обоснован и противоречи на изричната ясна и недвусмислена норма на чл. 5. Той гласи, че "ВСЯКА интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободното и съзнателно изразено съгласие на заинтересованото лице." Според чл. 26, т. 1 "упражняването на правата и разпоредбите за защита, съдържащи се в тази конвенция, не подлежат на никакви ограничения, освен на тези, установени от закона и необходими в едно демократично общество в интерес на обществената сигурност за предотвратяване на престъпления за защита на здравето или правата и свободите на другите." Задължителните ваксини не биха могли да се разглеждат като нито едно от тези изключения. Накърняване на правото на информирано съгласие като изключение е оправдано само в два случая:
1. когато подлежащото на ваксина лице е клинично доказано носител на зараза и това създава опасност за живота и здравето на другите;
2. когато съществува извънредна епидемична ситуация с много висок процент на разболелите се.
И в двата случая не става въпрос за рутинна имунизация, а за съобразяване с конкретната необходимост.
  Правото на неприкосновеност и на информирано съгласие на индивида е застъпено също и в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, която е неизменна част от Европейската Конституция. Ограниченията в прилагането на тези два международни акта е в ущърб на добрите медицински практики, които насърчават повишаването на здравната култура на населението, взимането на пряко участие в избора на методите за превенция и лечение, както и поемането на персонална отговорност за направения избор. В държавите от ЕС, където тези практики се прилагат от години, няма данни за нарастване на заболеваемостта от същите инфекциозни болести, за които у нас ваксините са задължителни. Статистиката от имунизационния доклад за 2007 на Уницеф показва, че държавите с незадължителни ваксини като Австрия, Германия, Обединеното кралство, Швеция и др. имат най-ниските нива на детска смъртност. Докато държави със задължително имунизиране и имунизационно покритие от 98-99 % показват значително по-високи нива на детска смъртност, например държавите от Източна Европа и др. Следователно „повишаване на нивото на здраве на нацията” не може да се изтъква като аргумент за ограничаване на правото на информирано съгласие - фактите показват точно обратното.  В заключение нормите в Закона за здравето и Наредба 15, уреждащи задължителност на ваксините, влизат в противоречие с чл. 5 от Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината и с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Тези норми не следва да се прилагат, тъй като според чл. 5, ал. 4 от Конституцията международните актове, влезли в сила за Република България, имат предимство пред тези норми на вътрешното право, които им противоречат.
Свѣтлина и Истина да бѫде! Моля разпространете тази информация! 
Петиция против задължителните ваксини и още информация по тази тема
Ето и отворено писмо по повод на това,че родителите нямат право да ползват детски добавки,ако не покажат документ,че детето е ваксинирано.


Тагове:   внимание,   глоба,   ваксина,   отказ,


Гласувай:
20
0


Вълнообразно


1. malchaniaotnadejda7 - Добър вечер, Bgzemia!
22.11.2010 18:45
Universalnite000 бе така добър да ме запознае с този проблем. Сестра ми е лекар и също подкрепя петицията. Не обитаваме Средновековието, все пак! Не мога да повярвам. Това е грубо нарушаване на човешки права! Ще кача апела ти в блогрола си... Успех!
цитирай
2. bgzemia - Universalnite000 бе така добър да ...
22.11.2010 21:14
malchaniaotnadejda7 написа:
Universalnite000 бе така добър да ме запознае с този проблем. Сестра ми е лекар и също подкрепя петицията. Не обитаваме Средновековието, все пак! Не мога да повярвам. Това е грубо нарушаване на човешки права! Ще кача апела ти в блогрола си... Успех!

Много ти благодаря.Надявам се всички заедно да се справим както този,така и всеки друг път ,когато се посяга на личната свобода на всеки човек

цитирай
3. sparotok - принудително ваксиниране
23.11.2010 00:16
Принудително ваксиниране не може да се прилага в свободно и демократично общество.
Всеки би трябвало да е свободен сам да прецени дали да ползва някаква ваксина, или намира това за ненужно, или дори опасно.

Нека се замислим - защо лобито на американските фармацевтични компании спомогна за прокарването на закон, който прави невъзможно даването под отговорност на производител на ваксини.
Ако продуктът е безвреден, защо ще се презастраховат така?
цитирай
4. bgzemia - Абсолютно вярно
23.11.2010 11:03
sparotok написа:
Принудително ваксиниране не може да се прилага в свободно и демократично общество.
Всеки би трябвало да е свободен сам да прецени дали да ползва някаква ваксина, или намира това за ненужно, или дори опасно.

Нека се замислим - защо лобито на американските фармацевтични компании спомогна за прокарването на закон, който прави невъзможно даването под отговорност на производител на ваксини.
Ако продуктът е безвреден, защо ще се презастраховат така?

Това е тема за размисъл,която дава и отговора.И не забелязвате ли ,че все от пустите американци идват нещата...не от обиконовените хора като нас,разбира се. Тук американският посланик не пропуска повод да си даде неисканото мнение по всички въпроси свързани с България и нашата вътрешна и външна политика,като че ли някой го пита. Голямо нахалство,но мисля,че и това е ясно защо е,то им е национална черта да си бутат гагатата дето не трябва под фалшиви лозунги за мир и бля-бля други лъжи.Българинът е антипод на американеца и сме положителните герои от хилядолетия,а където има Светлина веднага й се противопоставя равна по сила тъмнина. Просто трябва да си знаем цената и Пътя и да не позволяваме да ни отклоняват чрез средствата на манипулацията и невежеството. Един от начините да противодействаме на тъмнината е тук : http://bgzemia.blog.bg/politika/2010/11/16/da-pomognem-za-dobroto-bydeshte-na-bylgariia-i-zemiata-s-dob.635817
sparotok моля те да дадеш малко повече инфо за този закон,за който споменаваш
цитирай
5. bgzemia - Ха така, ето какво получих в лични ...
23.11.2010 14:40
Ха така,ето какво получих в лични "Темата е важна, не случайно бе приет и друг закон, който дава възможнот на фармацевтичните компании да осъдят критикуващите ги" Значи ето какво излиза според мен до тук :
1 трябва доброЗорно да си ваксинираме децата,а ако откажем ще ни глобят
2.не можем да подведем под отговорност производителя на ваксините понеже имало специален закон за това
3.нямаме право да критикуваме или по-точно имаме,но ще бъдем подведени под съдебна отоворност,защото има друг закон,който дава това право на производителите
И говорим за демокрация?! За свобода на избора?!
На кого са защитени правата в случая?Пак печалбата и съмнителната кауза на произовдителя,а не на потребителя.Според мен това е поредата схема от закони,които се правят за шепа печалбари и всички останали сме извън закона.
Така както е тръгнало и правото на мнение може да искат да ни вземат.До колкото знам в Америка точно така е станало вече,не смеят да се обадят хората защото ги заплашват огромни санкции ако с мнението си навредят на печалбата на някой производител,дори когато сериозно си увредил здравето си с продуктите на въпросните. Значи парите там са над всичко,а господаря на парите знаем кой е.
И на фона на това излиза америк.посланик в "Стъклен дом" и обявява,че е щастлив от обединяването на двата празника -Хелуин и Деня на народните будители и че според поверията се отваряла границата между мъртвите и живите,че това е вечната битка между двата свята и битка между доброто и злото. В същото време Стефан Данаилов обявява откриването на другия МОЛ и казва,че се терзаел за дето не бил често със семейството си и за това е създал МОЛ ,защото искал място където хората да се чувствали като у дома си.
Не виждам нищо хубаво нито в идеята за обединение на празниците (разбирайте обединение на доброто със злото) нито МОЛ да е семеен символ,още повече като знаем кои са собственици на тази верига в действителния живот. Помислете върху идеите,символизмите,прокарани макар и във филм
цитирай
6. анонимен - Имунозация+идиотизация
23.11.2010 20:23
Колкото повече човек се отдалечава от природата си, толкова повече ще страда,но не толкова от закономерните последствия колкото от системата, която го мачка за да го формира такъв,какъвто и е нужен.
Ако не започне този народ да се съпротивлява утре поколението му ще е само материал за донори,търговци на плът,робовладелци...
Кой ви дава гаранцията, че ваксината е чиста,кой го доказва и как?Знаете ли колко тайни лаборатории има по света именно с тази цел, да откриват "безобидни" ваксини и мислите ли че някой от нас може да контролира такива могъщи корпорации.Ако днес нещо се прави за хората то е с едничката цел да се контролира масата от населението.Отдавна мишлетата ги няма в лабораториите,защото ги замениха хората.Погледнете храните и добавките!
Защо не се бойкотират явления като"задължителни",а доброволно убиваме поколението си?
Нямам глас,нямам думи!
Народ от червеи!
цитирай
7. bgzemia - Абсолютно точно описание на сит...
23.11.2010 20:46
Абсолютно точно описание на ситуацията според мен,но без последните 3 думи. Смятам,че ако хората са информирани никога няма да изберат ваксините. Първо се разчита на невежеството на масата и лъжливата информация и след това за тези които продължават да се съпротивляват е момента със "задължително " и "глоба"Но този филм свършва и обръщаме нова страница. Първите стъпки вече са направени. Делото пред Върховен съд мина преди броени дни и няма как да оставят една такава абсурдна забрана. Поне така ми се иска. Ето какво ми писаха на лични за американския закон:
" Те са го приели още 70-те или 80-те години, защото много милиони долари обезщетения са платили производителите на ваксини на пострадалите. В САЩ са свикнали да си търсят правата в съда. Затова измислят хитрия ход - фонд за обезщетяване на пострадалите от ваксини. Средствата за този фонд се събират от самите ваксинирани - компаниите си ги начисляват в цената на всяка продадена ваксина. Парадокс - жертвите сами плащат за обезщетенията си."
В България просто не си търсим правата в съда и нямаме такъв фон,но защо е нужно да се съдим за такива неща след като държавата може да разреши проблема от корен и да даде шанс на свободен избор,а не доброЗорен. Няма ваксини- няма щети.Лесна сметка
Аз вярвам в българския дух и в силата ни като народ. Просто много сме измъчени и за това на моменти глас не вдигаме,но това не винаги е така и по най-сериозните въпроси сме в сериозна опозиция .Ето закона с ГМО го показа.За съжаление само част първа-създаването му на хартия. Остава по-важната част- прилагането му в реалност(пълно е със полета с изродена рапица и царевица),което е по- трудно да си го представя,но не е невъзможно.
Нека не спираме да информираме,а това само по себе си става щит на всеки човек,който осъзнава свободата на избора си и щетите от същия.
цитирай
8. анонимен - граждански права
24.11.2010 09:08
Истината е, че няма сила, която да накара добре информираните родители да позволят децата им да бъдат ваксинирани. Пък ако ще и със закон. Щом са нарушените гражданиските им права, значи този закон е само част от бюрократичната система и не отговаря на нито една от моралните и етичните норми, които впрочем са основополагащи при създаването на законовите норми.

Но трябва ли такива хора да се чувстват престъпници? Следва ли да търпят санкции, унижения и дискриминация? Това ли е Европа в 21 век, в която все още властва тоталитаризма..?
цитирай
9. bgzemia - Истината е, че няма сила, която да ...
24.11.2010 13:02
анонимен написа:
Истината е, че няма сила, която да накара добре информираните родители да позволят децата им да бъдат ваксинирани. Пък ако ще и със закон. Щом са нарушените гражданиските им права, значи този закон е само част от бюрократичната система и не отговаря на нито една от моралните и етичните норми, които впрочем са основополагащи при създаването на законовите норми.

Но трябва ли такива хора да се чувстват престъпници?

Абсолютно вярно. За съжаление обаче според мен законите в много голяма степен не стъпват на етични и морални норми,а на парични и точно това е бедата. За това казвам( и не само аз) че законът е за шепа печалбари,с вманиечено желание за влас ,а останалите сме извън него. Дори да има някой добре съставен закон то в определени ситуации,особено когато е добре подПлатено се намират вратички за да бъде отредено не според справедливата истина. В законите липсва даването на лична преценка на съдията според чувството му на справедливост. Ако адвоката намери за какво да се хване по точките и алинеите,макар и несправедливо и всички да виждат ,че е така то се отсъжда в негова полза. Така създадено "правната система" е по-скоро в услуга на злото от колкото на възтържесвуване на справедливостта. Това е още една област където за да стане съвършена трябва да се правят големи промени и то на основите на които е стъпила.
Казваш морални и етични норми. Ами какво морално има в това да те тровят с ГМО храна? с ваксини? Самия факт ,че се създават такива неща е неморамен,а принудителното им налагане е само естественото продължение на тази схема за унищожение. Промяна на системата е нужна според мен и това ще стане.Просто е неизбежно. Хората проглеждат с всеки изминал ден и се отърсват от илюзиите. Сещам се за една снимка от сайта на Иван Стаменов на която овцете вървят към кланицата доброволно и надписа е "задължително ....към кланицата" http://www.ivanstamenov.com/2010/06/1819/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bgzemia
Категория: Политика
Прочетен: 1341884
Постинги: 382
Коментари: 1058
Гласове: 1824